Publications

72. Layered Double Hydroxide Derivatives for Polyolefin Upcycling

2024-04-08

Mingyu Chu, Xianpeng Wang, Xuchun Wang, Panpan Xu, Lin Zhang, Shengming Li, Kun Feng, Jun Zhong, Lu Wang*, Youyong Li, Le He, Muhan Cao*, Qiao Zhang, Lifeng Chi, and Jinxing Chen*, JACS, 2024, DOI: 10.1021/jacs.4c00327


LINK

71. Stable Interfacial Ruthenium Species for Highly Efficient Polyolefin Upcycling

2024-04-08

Ping Hu, Congyang Zhang, Mingyu Chu, Xianpeng Wang, Lu Wang, Youyong Li, Tianran Yan, Liang Zhang, Zhifeng Ding, Muhan Cao, Panpan Xu, Yifan Li, Yi Cui, Qiao Zhang, Jinxing Chen*, and Lifeng Chi*, JACS, 2024, 146, 7076–7087.


LINK

70. Grave-to-cradle photothermal upcycling of waste polyesters over spent LiCoO2

2024-04-08

Xiangxi Lou, Penglei Yan, Binglei Jiao, Qingye Li, Panpan Xu*, Lei Wang, Liang Zhang, Muhan Cao, Guiling Wang, Zheng Chen, Qiao Zhang & Jinxing Chen*, Nature Communications, 2024, 15, 2730.


Editors' Highlights


LINK

69. Anisotropic Plasmon Resonance Enables Spatially Controlled 69. Photothermal and Photochemical Effects in Hot Carrier-Driven Catalysis

2024-05-08

Jiaqi Wang, Zhijie Zhu, Kai Feng, Shuang Liu, Yuxuan Zhou, Ifra Urooj, Jiari He, Zhiyi Wu, Jiahui Shen, Xu Hu, Zhijie Chen, Xudong Dong, Manzar Sohail, Yanyun Ma, Jinxing Chen, Chaoran Li,* Xingda An,* and Le He*, Chin. J. Chem. 2024, 42, 1877—1885.


LINK

68. Non-Photochemical Origin of Selectivity Difference between Light and Dark Catalytic Conditions

2024-05-08

Lin Zhang, Xingda An, Kai Feng, Juan Li, Jingjing Liu, Jinxing Chen, Chaoran Li*, Xiaohong Zhang*, and Le He*, ACS Appl. Mater. Interfaces 2024,16, 21987–21996.

67. Upgrading waste plastics to value-added aromatics

2024-02-22

Shengming Li, Zhongyu Li, Fan Zhang*, Jinxing Chen*, Chem Catalysis, 2024,  doi: 10.1016/j.checat.2024.100928


Invited   LINK

66. Enhanced Photochemical Effects of Plasmonic Cluster Catalysts through Aggregated Nanostructures

2024-04-08

Xu Hu, Zhijie Zhu, Yuxuan Zhou, Shuang Liu, Chunpeng Wu, Jiaqi Wang, Yihao Shen, Tianran Yan, Liang Zhang, Jinxing Chen, Kai Feng, Alexander Genest, Günther Rupprechter, Xingda An*, Chaoran Li* and Le He*, Green Chemistry, 2024


LINK

65. Ligand Engineering for Mitigating Exciton–Phonon Coupling in Mixed Halide Perovskite Nanocrystals

2024-03-21

Qi Pan, Yiqi Hu, Yinghua Qiu, Sijin Liu, Yunjun Wang, Jinxing Chen, Qiao Zhang, and Muhan Cao*, J. Phys. Chem. Lett. 2024, 15, 3441–3449.


LINK

64. Advances in Solar-Driven, Electro/Photoelectrochemical, and Microwave-Assisted Upcycling of Waste Polyesters

2024-02-08

Xiangxi Lou, Fangyue Liu, Qingye Li, Mingyu Chu, Guiling Wang,* Jinxing Chen, Muhan Cao,* Chem Communications, 2024, doi.org/10.1039/D3CC05930H


Invited: ChemComm 2024 Emerging Investigator  

LINK

63. Dual-Responsive Fe3O4@Polyaniline Chiral Superstructures for Information Encryption

2023-09-05

Zuyang Ye, Zhiwei Li, Ji Feng, Chaolumen Wu, Qingsong Fan, Chen Chen, Jinxing Chen, Yadong Yin,* ACS Nano, 20231718517–18524.


LINK

62. Chiral Multidentate Ligand Facilitating Perovskite Nanocrystals with Circularly Polarized Luminescence and Chiral Assembly

2024-01-15

Shuhua Chen, Jie Fu, Congyang Zhang, Yiqi Hu, Yinghua Qiu, Jinxing Chen, Qiao Zhang, Muhan Cao,* Advanced Optical Materials, 2024, 2302883


LINK

61. Seed‐Mediated Growth for High‐Efficiency Perovskite Solar Cells: The Important Role of Seed Surface

2023-12-06

Yiqi Hu, Qixuan Zhong,* Bin Song, Hongyu Xu, Qiuyang Li, Shunde Li, Yinghua Qiu, Xiaoyu Yang, Jinxing Chen, Qiao Zhang, Rui Zhu,* Muhan Cao,* Angewandte Chemie International Edition, 202363e202316154.


LINK

60. Integrated Photochromic‐Photothermal Processes for Catalytic Plastic Upcycling

2023-08-01

Yu Liu, Congyang Zhang, Ji Feng, Xuchun Wang, Zhifeng Ding, Le He, Qiao Zhang, Jinxing Chen,* Yadong Yin*, Angewandte Chemie International Edition, 2023, 135202308930.


LINK

59. Entropy confinement promotes hydrogenolysis activity for polyethylene upcycling

2023-10-06

Qingyun Kang, Mingyu Chu, Panpan Xu, Xuchun Wang, Shiqi Wang, Muhan Cao, Oleksandr Ivasenko, Tsun‐Kong Sham, Qiao Zhang, Qiming Sun,* Jinxing Chen*, Angewandte Chemie International Edition, 2023, 62e202313174.


LINK

58. SMSI-induced charge transfer for selective hydrogenolysis of polyolefins

2023-07-17

Weilin Tu, Mingyu Chu, Xianpeng Wang, Xuchun Wang, Yifan Li, Wenxiu Yang, Muhan Cao, Lu Wang,* Youyong Li, Tsun-Kong Sham, Yi Cui,* Qiao Zhang, Jinxing Chen*, Applied Catalysis B: Environmental, 2023, 339, 123122.


LINK

57. Direct Regeneration of NCM Cathode Material with Aluminum Scraps

2023-09-15

Binglei Jiao, Panpan Xu,* Yinhai Liu, Yuxuan Liu, Gaolei Wei, Yuncheng Zhu, Gangfeng Liu, Xiao Lin, Jinxing Chen, Xuefei Weng, Yimin Ding,* Jiangtao Di,* Qingwen Li, Chem. An Asian J., 2023, 18e202300557


Invited    LINK

56. Direct recycling of spent Li-ion batteries: Challenges and opportunities toward practical applications

2023-09-15

Gaolei Wei, Yuxuan Liu, Binglei Jiao, Nana Chang, Mengting Wu, Gangfeng Liu, Xiao Lin, XueFei Weng, Jinxing Chen, Liang Zhang, Chunling Zhu, Guiling Wang,* Panpan Xu,* Jiangtao Di,* Qingwen Li, iScience, 2023, 26, 107676.


Invited       LINK

55. Highly Efficient Photothermal Catalytic Upcycling of Polyethylene Terephthalate via Boosted Localized Heating

2023-06-10

Xiangxi Lou, Xuan Gao, Yu Liu, Mingyu Chu, Congyang Zhang, Yinghua Qiu, Wenxiu Yang,* Muhan Cao, Guiling Wang,* Qiao Zhang, Jinxing Chen,* Chin. J. Catal. 2023, 49, 113-122. 


Invited     Link

54. Controllable Construction of PtBi Nanostructures for Enhanced Ethanol Oxidation in Acidic Media

2023-04-21

Mingyu Chu, Hu Yang, Xiongfeng Ye, Yinghua Qiu, Muhan Cao, Jinxing Chen, Xiaolei Yuan*, and Qiao Zhang,* J. Phys. Chem. C 2023, 127, 17, 8062–8070. 


Invited: Published as part of The Journal of Physical Chemistry virtual special Issue “Early-Career and Emerging Researchers in Physical Chemistry.    Link

53. 3D/2D Core/Shell Perovskite Nanocrystals for High-Performance Solar Cells

2023-04-26

Jie Fu, Jun Liu, Lin Yuan, Qi Pan, Shuhua Chen, Yiqi Hu, Jinxing Chen, Wanli Ma, Qiao Zhang, Zeke Liu,* Muhan Cao,* Small, 2023, 19, 2207312.    Link

52. Highly Efficient Electrochemiluminescence of Nitrogen-Doped Carbon Quantum Dots

2023-09-01

Xiaoli Qin, Congyang Zhang, Zackry Whitworth, Ziying Zhan, Kenneth Chu, Ping Hu, Sara Jahanghiri, Jigang Zhou, Jinxing Chen,* Qiao Zhang,* Zhifeng Ding,* Adv. Sensor Energy Mater., 2023, 2, 100062.     Link

51. Emulsion-Templated Synthesis of 3D Evaporators for Efficient Solar Steam Generation

2022-08-09

Jinxing Chen,* Michael Lee, Yinghua Qiu, Chaolumen Wu, Bo Li, Yadong Yin,* SmartMat, 2023, 4, e1140


Invited, Cover Picture,    Link

50. Site-Selective Polyolefin Hydrogenolysis on Atomic Ru for Methanation Suppression and Liquid Fuel Production

2023-01-13

Mingyu Chu, Xianpeng Wang, Xuchun Wang, Xiangxi Lou, Congyang Zhang, Muhan Cao, Lu Wang*, Youyong Li, Sibao Liu, Tsun-Kong Sham, Qiao Zhang, and Jinxing Chen*, Research, 2023, 6, 0032.     Link

49. Artificial Intelligence-Assisted Colorimetry for Urine Glucose Detection towards Enhanced Sensitivity, Accuracy, Resolution, and Anti-illuminating Capability

2023-01-19

Fan Feng, Zeping Ou, Fangdou Zhang, Jinxing Chen, Jiankun Huang, Jingxiang Wang, Haiqiang Zuo,* Jingbin Zeng,* Nano Research, 2023, DOI :10.1007/s12274-022-5311-5

48. Perovskite Super-particles for Commercial Displays

2023-02-15

Qi Pan, Jie Fu, Sijin Liu, Jungui Zhou, Bo Ma, Shuhua Chen, Yinghua Qiu, Yi Lin, Yiqi Hu, Di Yang, Jinxing Chen, Man-Keung Fung, Yunjun Wang, Qiao Zhang, Lu Wang,* Muhan Cao,* Cell Rep. Phys. Sci. 2023, 4, 101275.     LINK

47. The Role of Bismuth in Suppressing the CO Poisoning in Alkaline Methanol Electrooxidation: Switching the Reaction from the CO to Formate Pathway

2023-01-03

Xuchun Wang, Yu Liu, Xing-Yu Ma, Lo-Yueh Chang, Qixuan Zhong, Qi Pan, Zhiqiang Wang, Xiaolei Yuan, Muhan Cao, Fenglei Lyu, Yaoyue Yang*, Jinxing Chen*, Tsun-Kong Sham*, and Qiao Zhang,* Nano Lett. 2023, 23, 2, 685–693.      Link

46. Mo2TiC2 MXene-Supported Ru Clusters for Efficient Photothermal Reverse Water–Gas Shift

2022-12-30

Zhiyi Wu, Jiahui Shen, Chaoran Li*, Chengcheng Zhang, Kai Feng, Zhiqiang Wang, Xuchun Wang, Debora Motta Meira, Mujin Cai, Dake Zhang, Shenghua Wang, Mingyu Chu, Jinxing Chen, Yuyao Xi, Liang Zhang, Tsun-Kong Sham, Alexander Genest, Günther Rupprechter, Xiaohong Zhang*, and Le He*, ACS Nano, 2023, 17, 2, 1550–1559.       Link

45. Photothermal Catalytic Polyester Upcycling over Cobalt Single-Site Catalyst

2022-11-10

Yu Liu#, Xuchun Wang#, Qingye Li#, Tianran Yan, Xiangxi Lou, Congyang Zhang, Muhan Cao, Liang Zhang*, Tsun-Kong Sham, Qiao Zhang, Le He, Jinxing Chen*, Photothermal Catalytic Polyester Upcycling over Cobalt Single-Site Catalyst, Adv. Funct. Mater. 2022, DOI: 10.1002/adfm.202210283.     Link    


Highlighted  研之成理

44. Unveiling the Local Structure and Electronic Properties of PdBi Surface Alloy for Selective Hydrogenation of Propyne

2022-11-10

Xuchun Wang#, Mingyu Chu#, Mengwen Wang#, Qixuan Zhong, Jiatang Chen, Zhiqiang Wang, Muhan Cao, Hao Yang, Tao Cheng, Jinxing Chen*, Tsun-Kong Sham*, and Qiao Zhang*, Unveiling the Local Structure and Electronic Properties of PdBi Surface Alloy for Selective Hydrogenation of Propyne, ACS Nano 2022, 16, 16869.     Link

43. Confined Shape-Morphing and Dual Hydration Modes for Efficient Solar Steam Generation

2022-10-06

Yinghua Qiu#, Zirui Zhou#, Congyang Zhang, Feng Jiang, Qiao Zhang*, and Jinxing Chen*, Confined Shape-Morphing and Dual Hydration Modes for Efficient Solar Steam Generation, ACS Energy Lett. 20227, 3476–3483.   Link


Highlighted  研之成理  科匠文化

42. Design and Synthesis of Ag-based Catalysts for Electrochemical CO2 Reduction: Advances and Perspectives

2022-07-29

Hu Yang, Jialu Huang, Hui Yang, Qiyang Guo*, Bei Jiang*Jinxing Chen, Xiaolei Yuan*, Design and Synthesis of Ag-based Catalysts for Electrochemical CO2 Reduction: Advances and Perspectives, Chem Asian J. 2022, 17, e202200637.     Link 41. Solar-Driven Catalytic Plastic Upcycling

2022-07-02

Congyang Zhang#, Qingyun Kang#, Mingyu Chu, Le He*Jinxing Chen*, Solar-Driven Catalytic Plastic Upcycling, Trends in Chemistry, 2022, 4, 822-834.     Link 

40. Emulsion-Templated Synthesis of 3D Evaporators for Efficient Solar Steam Generation

2022-07-02

Jinxing Chen*, #, Michael Lee#, Yinghua Qiu#, Chaolumen Wu, Bo Li, Yadong Yin*, Emulsion-Templated Synthesis of 3D Evaporators for Efficient Solar Steam Generation, Smartmat, 2022, DOI: 10.1002/smm2.1140.     Link

39. Kinetics-Controlled Interfacial Synthesis of Janus and Patchy Heterostructures Based on Perovskite Nanocrystals

2022-06-10

Shuhua Chen, Xinnan Mao, Qixuan Zhong, Qi Pan, Jun Liu, Jie Fu, Di Yang, Jinxing Chen, Lu Wang*, Qiao Zhang, Muhan Cao*, Kinetics-Controlled Interfacial Synthesis of Janus and Patchy Heterostructures Based on Perovskite Nanocrystals, Adv. Opt. Maters. 2022, 10, 2200687.    Link

38. Artificial Enzymic Architecture for Catalytic Polyolefin Upcycling

2022-04-04

Mingyu Chu, Jinxing Chen*, Artificial Enzymic Architecture for Catalytic Polyolefin Upcycling, Matter, 2022, 5, 1339-1341.     Link    

37. Sustainable Chemical Upcycling of Waste Polyolefins by Heterogeneous Catalysis

2022-04-04

Mingyu Chu#, Weilin Tu#, Shuangqiao Yang*, Congyang Zhang, Qingye Li, Qiao Zhang*, Jinxing Chen*, Sustainable Chemical Upcycling of Waste Polyolefins by Heterogeneous Catalysis, SusMat 2022, 2, 161-185.     Link 

36. Rational Design of Chemical Catalysis for Plastic Recycling

2022-04-04

Mingyu Chu#, Yu Liu#, Xiangxi Lou, Qiao Zhang, Jinxing Chen*, Rational Design of Chemical Catalysis for Plastic Recycling, ACS Catalysis, 2022, 12, 4659–4679.     Link    


Highlighted    研之成理

35. Solar Thermal Catalysis for Sustainable and Efficient Polyester Upcycling

2022-02-24

Yu Liu, Qixuan Zhong, Panpan Xu, Heqin Huang, Fan Yang, Muhan Cao, Le He, Qiao Zhang, JinxingChen*, Solar thermal catalysis for sustainable and efficient polyester upcycling, Matter, 2022, 5, 1305-1317.     Link


Highlighted   C&EN     科学网     中国聚合物网    纳米人


34. Ultralight Electrospun Fiber Foam with Tunable Lamellar Macropores for Efficient Interfacial Evaporation

2022-03-08

Tian Liang, Chengshuang Wang*, Bo Li, Jinxing Chen, Zuyang Ye, Chunjie Yan, Huanwen Wang, Nosang V. Myung*, Ultralight electrospun fiber foam with tunable lamellar macropores for efficient interfacial evaporation, 2022, 10, 107522.     Link

33. Ultra-Stable CsPbX3@Pyrophosphate Nanoparticles in Water over One Year

2022-02-10

Qixuan Zhong, Xuchun Wang, Mingyu Chu, Yinghua Qiu, Di Yang, Tsun-Kong Sham, Jinxing Chen, Lu Wang, Muhan Cao*, Qiao Zhang,  Ultra-Stable CsPbX3@Pyrophosphate Nanoparticles in Water over One Year, Small 2022, 18, 2107548.     Link

32. Synergistic Combination of Pd Nanosheets and Porous Bi(OH)3 Boosts Activity and Durability for Ethanol Oxidation reaction

2022-01-28

Mingyu Chu, Jialu Huang, Jin Gong, Yi Qu, Guoling Chen, Hu Yang, Xuchun Wang, Qixuan Zhong, Chengwei Deng*, Muhan Cao, Jinxing Chen, Xiaolei Yuan*, Qiao Zhang, Synergistic Combination of Pd Nanosheets and Porous Bi(OH)3 Boosts Activity and Durability for Ethanol Oxidation reaction. Nano Res. 2022, 15, 3920–3926.     Link


31. Engineering Surface Strain for Site-Selective Island Growth of Au on Anisotropic Au Nanostructures

2022-01-18

Fan Yang, Ji Feng, Jinxing Chen, Zuyang Ye, Jihua Chen, Dale K. Hensley, Yadong Yin*, Engineering Surface Strain for Site-Selective Island Growth of Au on Anisotropic Au Nanostructures, Nano Res. 2022, DOI: 10.1007/s12274-021-4040-5.     Link

30. Collective Plasmon Coupling in Gold Nanoparticle Clusters for Highly Efficient Photothermal Therapy

2022-01-13

    Jinxing Chen, Mingfu Gong, Yulong Fan, Ji Feng, Lili Han, Huolin L. Xin, Muhan Cao, Qiao Zhang, Dong Zhang, Dangyuan Lei*, and Yadong Yin*, Collective Plasmon Coupling in Gold Nanoparticle Clusters for Highly Efficient Photothermal Therapy, ACS Nano 2022, 16, 910–920.     Link

29. Weak Coordination-Induced Dynamic Crosslinked, Adjustable Strength, Reversible Adhesion Supramolecular Hydrogel

2021-12-17

Wenzhuo Zhu, Shuai Zhou*, Jian Wang, Wen Sun, Jinxing Chen, and Ming He*, Weak Coordination-Induced Dynamic Crosslinked, Adjustable Strength, Reversible Adhesion Supramolecular Hydrogel, ACS Appl. Polym. Mater. 2021, 4, 725–734.     Link

28. Strain-Modulated Seeded Growth of Highly Branched Black Au Superparticles for Efficient Photothermal Conversion

2021-11-23

Qixuan Zhong, Ji Feng, Bo Jiang*, Yulong Fan, Qiao Zhang, Jinxing Chen*, Yadong Yin*, Strain-modulated seeded growth of highly branched black Au superparticles for efficient photothermal conversion, J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 20513–20523.    Link


Highlighted    X-MOL 

27. Effect of Light Intensity on Solar-Driven Interfacial Steam Generation

2021-11-12

Yinghua Qiu#, Michael Lee#Jinxing Chen*, Qiao Zhang, Effect of light intensity on solar-driven interfacial steam generation, Nanoscale, 2021, 13, 20387-20395. Themed collection: Nanoscale 2022 Emerging Investigator)     Link

26. Surface Engineering and Controlled Ripening for Seed-Mediated Growth of Au Islands on Au Nanocrystals

2021-06-22

Ji Feng, Dongdong Xu, Fan Yang, Jinxing Chen, Chaolumen Wu, Yadong Yin*, Surface Engineering and Controlled Ripening for Seed-Mediated Growth of Au Islands on Au Nanocrystals, Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 16958–16964.     Link

25. Defect-Boosted Molybdenite-Based co-Catalytic Fenton Reaction

2021-05-31

Feng Jiang, Limin Zhang, Tong Yue, Honghu Tang, Li Wang, Wei Sun*, Chenyang Zhang*, Jinxing Chen*, Defect-boosted molybdenite-based co-catalytic Fenton reaction, Inorg. Chem. Front20218, 3440-3449.  (Recommended as Significant Novelty and Interest, Themed collection: 2021 Inorganic Chemistry Frontiers HOT articles)     Link


24. Anisotropic Seeded Growth of Ag Nanoplates Confined in Shape-Deformable Spaces

2021-02-12

Jinxing Chen, Yaocai Bai, Ji Feng, Fan Yang, Panpan Xu, Zichen Wang, Qiao Zhang, Yadong Yin*, Anisotropic Seeded Growth of Ag Nanoplates Confined in Shape-Deformable Spaces, Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 4117-4124.     Link

23. Plasmonic Nanostructures for Photothermal Conversion

2021-02-12

Jinxing Chen, Zuyang Ye, Fan Yang, Yadong Yin*, Plasmonic Nanostructures for Photothermal Conversion, Small Sci. 2021, 1, 2000055. (Invited Review)   Link

22. Manipulation of Interfacial Diffusion for Controlling Nanoscale Transformation

2021-01-31

Jinxing Chen, Feng Jiang, Yadong Yin*, Manipulation of Interfacial Diffusion for Controlling Nanoscale Transformation, Acc. Chem. Res. 2021, 54, 1168-1177.(Invited Review on special issue of "Transformative Inorganic Nanocrystals") Cover Art   Link

21. Convective Self-Assembly of 2D Nonclose-Packed Binary Au Nanoparticle Arrays with Tunable Optical Properties

2020-12-23

Changchang Xing, Dilong Liu*, Jinxing Chen, Yulong Fan, Fei Zhou, Keerat Kaur, Weiping Cai, and Yue Li*, Convective Self-Assembly of 2D Nonclose-Packed Binary Au Nanoparticle Arrays with Tunable Optical Properties, Chem. Mater. 2021, 33, 310-319.      Link

20. Janus Evaporators with Self-Recovering Hydrophobicity for Salt-Rejecting Interfacial Solar Desalination

2020-11-18

Jinxing Chen, Jessica Lujia Yin (co-first author), Bo Li, Zuyang Ye, Dilong Liu, Deng Ding, Fang Qian, Nosang Vincent Myung, Qiao Zhang, and Yadong Yin*, Janus Evaporators with Self-Recovering Hydrophobicity for Salt-Rejecting Interfacial Solar Desalination, ACS Nano 2020, 14, 17419–17427.     Link

19. Ni-based Plasmonic/Magnetic Nanostructures as Efficient Light Absorbers for Steam Generation

2020-11-16

Fan Yang, Jinxing Chen, Zuyang Ye, Dawei Ding, Nosang Vincent Myung, Yadong Yin*, Ni-based Plasmonic/Magnetic Nanostructures as Efficient Light Absorbers for Steam Generation, Adv. Funct. Mater., 2021, 31, 2006294.     Link

18. Dual Roles of Polymeric Capping Ligands in the Surface-Protected Etching of Colloidal Silica

2020-07-28

Ji Feng, Fan Yang, Guoxiang Hu, Tatiana V. Brinzari, Zuyang Ye, Jinxing Chen, Saide Tang, Shiyou Xu, Viktor Dubovoy, Long Pan*, and Yadong Yin*, Dual Roles of Polymeric Capping Ligands in the Surface-Protected Etching of Colloidal Silica, ACS Appl. Mater. Interfaces 2020, 12, 38751–38756.     Link

17. Integrated Evaporator for Efficient Solar-Driven Interfacial Steam Generation

2020-07-20

Jinxing Chen, Bo Li (co-first author), Guoxiang Hu, Rashed Aleisa, Shan Lei, Fan Yang, Dilong Liu, Fenglei Lyu, Mozhen Wang, Xuewu Ge, Fang Qian, Qiao Zhang*, and Yadong Yin*, Integrated Evaporator for Efficient Solar-Driven Interfacial Steam Generation, Nano Lett. 2020, 20, 6051-6058.    Link

16. Ligand-Assisted Solid-State Transformation of Nanoparticles

2020-03-16

Bo Li, Jinxing Chen (co-first author), Lili Han, Yaocai Bai, Qingsong Fan, Chaolumen Wu, Xiaojing Wang, Michael Lee, Huolin L. Xin, Zhiwu Han, and Yadong Yin*, Ligand-Assisted Solid-State Transformation of Nanoparticles, Chem. Mater. 2020, 32, 3271–3277. (Highted by Science: Science 2020, 368, 150)     Link

15. Self-templated formation of cobalt-embedded hollow N-doped carbon spheres for efficient oxygen reduction

2020-01-05

Ayaz Mahsud, Jianian Chen, Xiaolei Yuan, Fenglei Lyu*, Qixuan Zhong, Jinxing Chen, Yadong Yin,and Qiao Zhang*, Self-templated formation of cobalt-embedded hollow N-doped carbon spheres for efficient oxygen reduction, Nano Res., 2021, 14pages2819–2825.    Link

14. Multi-responsive ibuprofen-imprinted core–shell nanocarriers for specific drug recognition and controlled release

2019-09-11

Fuxing Lin*, Jinxing Chen, Michael Lee, Bifan Lin, Jianhua Wang, Multi-responsive ibuprofen-imprinted core–shell nanocarriers for specific drug recognition and controlled release, ACS Appl. Nano Mater. 20193, 1147-1152.    Link

13. Bi(OH)3/PdBi Composite Nanochains as Highly Active and Durable Electrocatalysts for Ethanol Oxidation

2019-06-13

Xiaolei Yuan, Yong Zhang, Muhan Cao, Tong Zhou, Xiaojing Jiang, Jinxing Chen, Fenglei Lyu, Yong Xu, Jun Luo, Qiao Zhang,* Yadong Yin* Bi(OH)3/PdBi Composite Nanochains as Highly Active and Durable Electrocatalysts for Ethanol Oxidation, Nano Lett., 2019, 19, 4752-4759.    Link

12. Space-Confined Seeded Growth of Cu Nanorods with Strong Surface Plasmon Resonance for Photothermal Actuation

2019-05-07

Jinxing Chen, Ji Feng, Fan Yang, Rashed Aleisa, Qiao Zhang*, Yadong Yin* Space-Confined Seeded Growth of Cu Nanorods with Strong Surface Plasmon Resonance for Photothermal Actuation, Angew. Chem. Int. Ed., 2019, 58, 9275-9281. (Very Important Paper, VIP)     Link

11. Visual dual chemodynamic/photothermal therapeutic nanoplatform based on superoxide dismutase plus Prussian blue

2019-03-06

Shan Lei, Jinxing Chen, Kun Zeng, Mozhen Wang*, Xuewu Ge*, Visual dual chemodynamic/photothermal therapeutic nanoplatform based on superoxide dismutase plus Prussian blue, Nano Res., 2019, 12, 1071-1082.     Link

10. Photoreversible luminescence switching of CsPbI3 nanocrystals sensitized by photochromic AgI nanocrystals

2019-01-22

Pengli Li, Di Yang, Qixuan Zhong, Yong Zhang, Min Chen, Shu Jiang, Jinxing Chen, Muhan Cao, Qiao Zhang and Yadong Yin “Photoreversible luminescence switching of CsPbI3 nanocrystals sensitized by photochromic AgI nanocrystals” Nanoscale2019, 11, 3193.     Link

9. Space-confined seeded growth of black silver nanostructures for solar steam generation

2018-12-18

Jinxing Chen, Ji Feng, Zhiwei Li, Panpan Xu, Xiaojing Wang, Wenwen Yin, Mozhen Wang*, Xuewu Ge, Yadong Yin*, Space-confined seeded growth of black silver nanostructures for solar steam generation, Nano Lett. 2019, 19, 400-407.    Link

8. In situ synthesis and self-reinforcement of polymeric composite hydrogel based on particulate macro-RAFT agents

2016-11-30

Lanlan Li,Ruyi Jiang,Jinxing Chen,Mozhen Wang,Xuewu Ge, In situ synthesis and self-reinforcement of polymeric composite hydrogel based on particulate macro-RAFT agents, RSC Adv., 2017, 7, 1513-1519.     Link

7. Catalase-imprinted Fe3O4/Fe@ fibrous SiO2/polydopamine nanoparticles: An integrated nanoplatform of magnetic targeting, magnetic resonance imaging, and dual-mode cancer therapy

2016-12-24

Jinxing Chen,Shan Lei,Kun Zeng,Mozhen Wang*,Anila Asif,Xuewu Ge*, Catalase-imprinted Fe3O4/Fe@ fibrous SiO2/polydopamine nanoparticles: An integrated nanoplatform of magnetic targeting, magnetic resonance imaging, and dual-mode cancer therapy, Nano Res., 2017, 10, 2351-2363.    Link

6. The Molecular Imprinted Nanotrapper for Catalase: A Chemical-Free Inhibition Way to Trigger Tumor Cells Apoptosis

2016-12-20

Jinxing Chen, Kun Zeng, Shan Lei, Mozhen Wang*, Anila Asif, Xuewu Ge, The Molecular Imprinted Nanotrapper for Catalase: A Chemical-Free Inhibition Way to Trigger Tumor Cells Apoptosis, Part. Part. Syst. Charact. 2017, 34, 1600260.   Link

5. One-step synthesis of poly (ethyleneglycol dimethacrylate)-microspheres-supported nano-Au catalyst in methanol–water solution under γ-ray radiation

2016-05-30

Jinxing Chen, Feng Chen, Yiyao Wang, Mozhen Wang,* Qichao Wu, Xiao Zhou and Xuewu Ge*, One-step synthesis of poly (ethyleneglycol dimethacrylate)-microspheres-supported nano-Au catalyst in methanol–water solution under γ-ray radiation, RSC Adv., 2016, 6, 55878-55883.    Link

4. Highly crosslinked poly(ethyleneglycol dimethacrylate)-based microspheres via solvothermal precipitation polymerization in alcohol–water system

2016-01-28

Jinxing Chen, Chi Zhao, Hanhong Huang, Mozhen Wang*, Xuewu Ge, Highly crosslinked poly(ethyleneglycol dimethacrylate)-based microspheres via solvothermal precipitation polymerization in alcohol–water system, Polymer, 2016, 83, 214-222.    Link

3. Inductive effect of poly(vinyl pyrrolidone) on morphology and photocatalytic performance of Bi2WO6

2016-04-15

Qiang Zhang, Jinxing Chen, Yunyun Xie, Mozhen Wang, Xuewu Ge*, Inductive effect of poly(vinyl pyrrolidone) on morphology and photocatalytic performance of Bi2WO6Appl. Surf. Sci., 2016, 368, 332-340.     Link

2. The preparation, drug loading and in vitro NIR photothermal-controlled release behavior of raspberry-like hollow polypyrrole microspheres

2015-11-04

Jie Wang, Fuxing Lin, Jinxing Chen, Mozhen Wang and Xuewu Ge*, The preparation, drug loading and in vitro NIR photothermal-controlled release behavior of raspberry-like hollow polypyrrole microspheres, J. Mater. Chem. B, 2015, 3, 9186-9193.    Link

1. Fabrication of High-Performance Magnetic Lysozyme-Imprinted Microsphere and Its NIR-Responsive Controlled Release Property

2015-12-07

Jinxing Chen, Shan Lei, Yunyun Xie, Mozhen Wang*, Jun Yang*, and Xuewu Ge, Fabrication of High-Performance Magnetic Lysozyme-Imprinted Microsphere and Its NIR-Responsive Controlled Release Property, ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 28606–28615.     Link